Všeobecné podmínky a pravidla užívání webu esporthokej.cz

Všeobecné podmínky a pravidla užívání webu esporthokej.cz (dále jen „VP“)

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Projekt ESPORT HOKEJOVÁ LIGA (dale jen jako “EHL”) a webové stránky ESPORTHOKEJ.CZ jsou provozovány společností BPA sport marketing a.s., se sídlem Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9, IČO: 04597605 (dále jen jako „BPA“), která je výhradním marketingovým partnerem českého hokeje (extraligy ledního hokeje, 1. ligy ledního hokeje, národního týmu, univerzitní hokejové ligy a v rámci daných log též klubů. Na webu www.esporthokej.cz se nachází informace, registrace, výsledky a jiný obsah spojený s realizací a organizací EHL. Technickým a organizačním partnerem je společnost Boosters s.r.o., se sídlem Zvoncovitá 1972/5, 155 00 PRAHA 5, IČO: 290 48 907. BPA a Boosters dále společně též jako Organizátor.

2. ÚČAST V EHL

2.1 Účast v EHL je určena fyzickým osobám, ta se stane hráčem EHL (dále jen jako “Hráč”) platnou registrací a řádně vyplněným formulářem v souladu s těmito VOP. Po platném zaregistrování je Hráči EHL přiděleno unikátní identifikační číslo (ID), jež slouží pro jeho jednoznačnou identifikaci a komunikaci s organizátory.  Přidělené ID nelze v rámci EHL měnit.

2.2 ID je nepřenosné.

2.3 Držitelem hráčského účtu s přiděleným ID se může stát každý, který splňuje tyto podmínky:

  • je fyzickou osobou starší 18 let věku,
  • řádně a pravdivě vyplní registrační formulář,

2.4 Registrační formuláře se zjevně nesprávnými nebo nekompletními údaji, které neodpovídají údajům na osobních dokladech, nebudou akceptovány. Organizátor si vyhrazuje právo v případě potřeby Hráče kontaktovat za účelem potvrzení správnosti údajů. Pokud se Organizátorovi nepodaří ani po tomto kontaktování ověřit uvedené údaje, vyhrazuje si právo Hráče z EHL vyloučit. Hodnověrným dokladem totožnosti se rozumí zejména občanský průkaz, pas, řidičský průkaz.

2.5 Zaměstnanci Organizátora nejsou oprávněni údaje z dokladu totožnosti nijak evidovat, zaznamenávat ani kopírovat. Každá fyzická osoba, která splňuje podmínky pro vydání ID, je oprávněna být držitelem pouze jednoho ID.

2.6 Organizátor si v případě důvodného podezření, že došlo k porušení všeobecných podmínek, vyhrazuje právo ID zablokovat nebo zrušit.

2.7 Organizátor si vyhrazuje právo hráčský účet s přiděleným ID zrušit, pokud nebylo ID použito v rámci systému déle než 12 měsíců. Použitím se rozumí zejména účast v turnajích EHL.

2.8 Hráč či návštěvník webu má možnost poskytnout BPA souhlas se zasíláním novinek a akčních nabídek v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů formou elektronického newslletteru. Tyto informace a novinky mohou obsahovat marketingová nebo reklamní sdělení týkající se zboží a služeb BPA nebo zboží a služeb třetích stran, s nimiž BPA spolupracuje. Hráč může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to přes správu jeho hráčského účtu . Návštěvník v patičce každého tato případně zaslaného sdělení ve formě newsletteru.

2.9 Hráč s přiděleným ID může svou účast v EHL kdykoliv ukončit či pozastavit, a to na základě písemného oznámení zaslaného na adresu BPA (BPA sport marketing a.s., Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9) nebo na emailovou adresu spravadat@bpa.cz nebo info@esporthokej.cz. Účast v EHL zaniká uplynutím 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení společnosti BPA nebo zadání požadavku v hráčském účtu.

3. Ochrana a zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů Hráčů je BPA v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“). Zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů na internetových stránkách BPA po provedení registrace či při úpravě hráčského účtu, dává Hráč souhlas se zpracováváním svých osobních údajů uvedených v tomto souhlasu (dále jen "souhlas") v návaznosti na Zásady ochrany osobních údajů.

4. PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

4.1 Jakékoliv užití webových stránek esporthokej.cz (dále jen „webové stránky“), nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv BPA a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webových stránek.

4.2 Na webových stránkách jsou BPA oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu BPA.

4.3 Veškerý obsah webových stránek slouží pouze pro informaci. Obsah webových stránek byl získán ze zdrojů, které BPA považuje za spolehlivé. BPA neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah webových stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na webových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na webových stránkách.

4.4 BPA si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu webových stránek.

4.5 Každý návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. BPA neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné, anebo úplné nefunkčnosti. BPA nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám, anebo nemožnosti využívání jejich obsahu. BPA neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na webových stránkách, neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na webových stránkách.

5. REKLAMA

5.1 Návštěvník webu i Hráč tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci webu a jeho částí mohou být zobrazována reklamní a/nebo propagační sdělení (reklama). Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje výhradně BPA a je oprávněna jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit. Reklama představuje obsah třetích osob, a BPA proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy, anebo odpovídá v minimálním rozsahu právními předpisy požadovaném v případech, kdy BPA svoji odpovědnost nemůže vyloučit. Pro vyloučení pochybností návštěvník či Hráč a BPA výslovně prohlašují, že BPA neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou návštěvníkovi webu či Hráči v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Hráče se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

5.2 Návštěvník webu i Hráč potvrzuje BPA, že byl řádně obeznámen s těmito VP.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Společnost BPA je oprávněna kdykoli jednostranně měnit ustanovení těchto VP, přičemž oznámení o změně bude zveřejněno na esporthokej.cz. Změny VP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na esporthokej.cz. V případě nesouhlasu se změnou VP může Hráč svou účast v EHL ukončit způsobem uvedeným v článku 2, odst. 2.12 těchto VP.

6.2 BPA je oprávněna kdykoli ukončit projekt EHL a web esporthokej.cz bez jakýchkoli právních nároků Hráče na jakékoliv peněžní nebo nepeněžní náhrady nebo plnění.

Tyto VP nabývají platnosti a účinnosti dne 5. 11. 2020